Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

HØJMESSE

Højmessen

ved Herstedøster Kirke

(P = Præst; K = Kordegn; M = Menighed)

RINGNING OG BEDESLAG

PRÆLUDIUM

INDGANGSBØN

K: Lad os alle bede! (bøn)

SALME

HILSEN

P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig!

INDLEDNINGSBØN

P: Lad os alle bede! (bøn)

M: Amen.

LÆSNING fra Det gamle Testamente

SALME

LÆSNING fra Det nye Testamente

TROSBEKENDELSEN

P: Lad os bekende vor kristne tro!

M og P:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.            

Amen!

SALME

EVANGELIELÆSNING

P: Dette hellige evangelium skriver …

M: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

P: Læser evangeliet

PRÆDIKEN

KIRKEBØN

Efter bønnen siger præsten: Lad os med apostelen tilønske hinanden … (Den apostolske Velsignelse)

SALME

DÅB

(Dåben indledes med en salme. For ritual: se næste side)

NADVER

P:   Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn! Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os, mætter os daglig af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang:

M: Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste!

P:   Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.

M:  Hosianna i det højeste!

M:  O, du Guds Lam!

med korsets skam,

du bar al verdens synder

derfra al trøst begynder;

miskundelig

forbarm du dig!

P:  (Nadverbøn)

M:  Amen!

FADERVOR

INDSTIFTELSESORDENE

P: Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!«

Ligeså tog han også bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!«

Efter indstiftelsesordene sætter man sig eller går op til alteret og knæler ved alterbordet. Under nadveren synges evt. en salme.

Nadveren slutter med skriftord eller tilsigelsen: P: Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle vore synder, han styrke og opholde os derved i en sand tro til det evige liv! - Fred være med jer!

EVT. SALME

SLUTNINGSBØN

P: Lad os alle bede! (bøn)

M: Amen!

VELSIGNELSE

P: Modtag Herrens velsignelse!

Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred! M: Amen! Amen! Amen!

SALME

UDGANGSBØN

K: Lad os alle bede! (bøn)

POSTLUDIUM


Dåb:

LOVPRISNING OG BØN

P: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Lad os alle bede! Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv.

Vi beder dig: Tag i nåde mod dette barn (disse børn), som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det (dem) i din menighed, og bevar det (dem) i dit samfund både her og hisset!

Amen.

SKRIFTLÆSNING

P: Således taler vor Herre Jesus Kristus:

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Evangelisten Markus skriver:

Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer sletikke ind i det.« Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Så vil vi nu hjælpe dette barn (disse børn) til hans velsignelse ved at døbe det (dem) i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

KORSTEGNELSE

P: Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.

Hvad er barnets navn? – [Barnets navn nævnes]

TROSBEKENDELSE

P: [Barnets navn] Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!

Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!

Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!

Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!

Vil du døbes på denne tro? - Ja!

DÅBSHANDLING

P: [Barnets navn] Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid!

Amen.

FADERVOR

P & M: Fader vor, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Fred være med dig!

FADDERTILTALE – til forældre og faddere.

P: Fred være med Jer!

Gudstjenester